Transport gratuit de la 639 Lei
Transport gratuit de la 639 Lei
Peste 17.000 de produse
Peste 17.000 de produse
Retururi în  30 de zile
Retururi în 30 de zile

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A MAGAZINULUI ONLINE TENNIS-ZONE.RO

CUPRINS:

  1. DISPOZIȚII GENERALE
  2. BAZA PRELUCRĂRII DATELOR
  3. SCOPUL, BAZA ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE
  4. DESTINARII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE
  5. PROFILARE ÎN MAGAZINUL ONLINE
  6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
  7. COOKIE-URI ȘI ANALITICE ÎN MAGAZINUL ONLINE
  8. DISPOZIȚII FINALE

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Această politică de confidențialitate a Magazinului Online are scop informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru Utilizatorul Serviciului sau Clienții Magazinului Online. Politica de confidențialitate conține, în special, regulile privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatorul Magazinului Online, inclusiv baza, scopurile și durata prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea de cookie-uri și instrumente analitice în Magazinul Online.
1.2. Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin Magazinul Online este Strefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa cu sediul social în Varsovia (adresa sediului social și adresa de livrare): Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) înscrisă în Registrul antreprenorilor sub numărul de registru al Tribunalului Național 0000545256; Tribunalul de înregistrare în care sunt stocate înregistrările companiei: Tribunalul districtual pentru capitala Varșovia din Varșovia, Secția a XII-a Comercială a Registrului Tribunalului Național; NIP 70100469498; REGON: 360859723; adresă e-mail: [email protected] și număr telefon: (+48) 22 823 37 48 – denumit în continuare „Operator” și care este atât Furnizorul de servicii pentru magazinul de internet, cât și Vânzătorul.
1.3. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de operator: [email protected]
1.4. Datele cu caracter personal din Magazinul online sunt prelucrate de către Operator în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la fluxul acestor date și abrogarea Directivei 95/46/WE (Regulamentul general privind protecția datelor) – denumită în continuare „GDPR”. Textul oficial al GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.5. Utilizarea Magazinului Online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. În mod similar, furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizatorul sau Clientul Serviciului este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) încheierea de acorduri cu Operatorul - nefurnizarea datelor cu caracter personal, în cazurile și în măsura indicate pe Site, de asemenea la fel ca în Termenii și Condițiile Magazinului online și în această Politică de confidențialitate, necesare pentru încheierea și executarea Contractului de vânzare sau Acordului de servicii electronice cu Operatorul, duce la imposibilitatea încheierii acestui acord. Furnizarea datelor cu caracter personal în acest caz este o cerință contractuală și dacă persoana vizată dorește să încheie un astfel de acord cu Operatorul, aceasta este obligată să furnizeze datele solicitate. De fiecare dată întinderea datelor necesare pentru încheierea contractului este specificată în prealabil pe site-ul Magazinului Online și în Termenii și Condițiile Magazinului Online; (2) Obligațiile statutare ale Operatorului – furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință statutară care rezultă din legile general aplicabile care impun Operatorului să prelucreze date cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul ținerii evidențelor fiscale sau contabile) și nefurnizarea acestora va împiedica Operatorul să indeplinirea acestor obligatii.
1.6. Operatorul va avea o grijă deosebită pentru a proteja interesele persoanelor vizate pe care le privesc datele cu caracter personal și, în special, este responsabil și se asigură că datele colectate de acesta sunt: (1) prelucrate potrivit legii; (2) colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri; (3) în mod substanțial corecte și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; (4) păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și (5) prelucrate într-un mod care să asigure protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, luând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.
1.7. Luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile de probabilitate și gravitate variate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Operatorul va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura și pentru a putea demonstra că prelucrarea se realizează în conformitate cu prezentul regulament. Aceste măsuri vor fi revizuite și actualizate dacă este necesar. Operatorul va lua măsuri tehnice pentru a împiedica persoanele neautorizate să obțină și să modifice datele cu caracter personal transmise electronic.
1.8. Toate cuvintele, frazele și acronimele care apar în această politică de confidențialitate și care încep cu o literă majusculă (de exemplu, Vânzător, Magazin online, Serviciu electronic) trebuie înțelese așa cum sunt definite în Termenii Magazinului online disponibili pe site-urile Magazinului online.

2. BAZA PRELUCRĂRII DATELOR

2.1. Operatorul este autorizat să prelucreze date cu caracter personal în cazurile în care - și în măsura în care - este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (1) persoana vizată și-a dat permisiunea de ai se prelucra datele cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specificate; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a acţiona la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea contractului; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale care îi revine Operatorului; sau (4) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt opuse intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este un copil.
2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator necesită cel puțin unul dintre bazele indicate în secțiunea
2.1 din politica de confidențialitate. Baza specifică a prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Serviciului și Clienților Magazinului Online de către Operator, este indicată în următoarea secțiune a Politicii de confidențialitate – în funcție de scopul urmărit de către Operator în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. SCOPUL, BAZA ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

3.1. De fiecare dată când scopul, temeiul, perioada și destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator rezultă din acțiunile întreprinse de către un anumit Utilizator al Serviciului sau Client în Magazinul Online sau de către Operator. De exemplu, dacă Clientul decide să facă o achiziție în Magazinul Online și alege colectarea personală a Produsului achiziționat în locul livrării prin curier, datele sale personale vor fi prelucrate în scopul realizării Contractului de vânzare încheiat, dar nu vor mai fi disponibile pentru transportatorul care realizează expedierile în numele Operatorului.
3.2. Operatorul poate stoca datele personale în cadrul Magazinului Online în următoarele scopuri, pe baza și în perioadele indicate în următorul tabel:

Scopul prelucrării datelor Temei juridic pentru prelucrarea datelor Perioada de păstrare a datelor
Executarea contractului de vânzare sau furnizarea contractului de servicii electronice sau luarea de măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea acordurilor menționate mai sus. Articolul 6 paragraful 1 litera b) din GDPR (executarea acordului) – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a întreprinde demersuri la cererea persoanei vizate anterior intrării într-un contract. Datele sunt stocate pe perioada necesară executării, rezilierii sau rezilierii în alt mod a Contractului de vânzare sau a acordului de furnizare a Serviciului electronic contractat.
Marketing direct Articolul 6 paragraful 1 litera f) din GDPR (interesul legitim al operatorului) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Operator – îngrijirea intereselor și a imaginii pozitive a Operatorului, a Magazinului său online și în scopul de a vinde Produse. Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legitim urmărit de către Operator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a pretențiilor Operatorului față de persoana vizată cu privire la activitatea comercială desfășurată de către Operator. Termenul de prescripție este determinat de lege, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de afaceri este de trei ani, iar pentru Contractul de vânzare de doi ani). Operatorul nu poate prelucra datele în scopuri de marketing direct dacă persoana vizată își exprimă o obiecție efectivă în acest sens.

Marketing Articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR (consimțământ) – persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing de către Operator. Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.
Opinia clientului cu privire la Contractul de vânzare încheiat Articolul 6 paragraful 1 litera f) din GDPR (interesul legitim al operatorului) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Operator – îngrijirea intereselor și a imaginii pozitive a Operatorului, a Magazinului său online și în scopul de a vinde Produse. Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legitim urmărit de către Operator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a pretențiilor Operatorului față de persoana vizată cu privire la activitatea comercială desfășurată de către Operator. Termenul de prescripție este determinat de lege, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de afaceri este de trei ani, iar pentru Contractul de vânzare de doi ani).
Ținerea contabilității fiscale Articolul 6 paragraful 1 litera c) din GDPR în ceea ce privește articolul 86 § 1 din Codul fiscal din 17 ianuarie 2017 (Jurnalul de legi din 2017 poziția 201) - prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care Operatorul este supus. Datele sunt stocate pe perioada impusă de lege care impune Administratorului să țină registrele fiscale (până la expirarea termenului de prescripție pentru obligația fiscală, cu excepția cazului în care legislația fiscală prevede altfel).
Stabilirea, urmărirea sau apărarea pretențiilor care pot fi formulate împotriva Operatorului Articolul 6 paragraful 1 lit. f) din GDPR (interesul legitim al operatorului) - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Operator - constând în stabilirea, urmărirea și apărarea pretențiilor ridicate de Operator sau care pot fi ridicate împotriva Operatorului. Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legitim urmărit de către Operator, dar nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a pretențiilor care pot fi formulate împotriva Operatorului (termenul de bază de prescripție pentru pretențiile împotriva Operatorului este de șase ani).
Utilizarea Site-ului Magazinului Online și asigurarea bunei funcționări a acestuia Articolul 6 alin.1 lit. f) din GDPR (interesul legitim al operatorului) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Operator – desfășurarea și întreținerea site-ului Magazinului Online. Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legitim urmărit de către Operator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a pretențiilor Operatorului față de persoana vizată cu privire la activitatea comercială desfășurată de către Operator. Termenul de prescripție este determinat de lege, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de afaceri este de trei ani, iar pentru Contractul de vânzare de doi ani).
Păstrarea statisticilor și analizarea traficului în Magazinul Online Art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR (interesul legitim al operatorului) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Operator – statistică și analiză a traficului din Magazinul Online în scopul îmbunătățirii funcționării Magazinului online și creșterea vânzării de produse. Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legitim urmărit de către Operator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a pretențiilor Operatorului față de persoana vizată cu privire la activitatea comercială desfășurată de către Operator. Termenul de prescripție este determinat de lege, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de afaceri este de trei ani, iar pentru Contractul de vânzare de doi ani).

  

4. DESTINARII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

4.1. Pentru buna funcționare a Magazinului Online, inclusiv pentru implementarea Contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca Operatorul să utilizeze serviciile unor terți (cum ar fi un furnizor de software, curier sau procesator de plăți). Operatorul folosește numai serviciile unor astfel de procesatori, care oferă garanții suficiente pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.
4.2. Transferul datelor de către Administrator nu are loc în toate cazurile și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicați în politica de confidențialitate - Administratorul transferă datele numai dacă este necesar în scopul prelucrării datelor cu caracter personal și numai în măsura necesară pentru executarea acesteia. De exemplu, dacă Clientul utilizează colectarea personală, datele sale nu vor fi transferate transportatorului care cooperează cu Administratorul.
4.3. Datele personale ale Utilizatorilor Serviciilor și Clienților Magazinului Online pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:
4.3.1. transportatori/expeditori/brokeri de curierat/subiecți care operează depozite și/sau procese de expediere - în cazul unui Client care folosește metoda de livrare a Produsului prin poșta sau curier în Magazinul Online, Operatorul face datele personale colectate ale Clientului disponibile transportatorului, expeditorului sau intermediarului selectat care execută expedierile în numele Operatorului, iar dacă expedierea are loc dintr-un depozit extern - subiectului care operează depozitul și/sau procesul de expediere - în măsura necesară pentru efectuarea livrării a Produsului către Client.
4.3.2. entități care gestionează plăți electronice sau plăți cu cardul – în cazul unui Client care utilizează metoda de plată electronică sau plata cu cardul în Magazinul Online, Operatorul pune la dispoziția entității selectate care gestionează plățile de mai sus, datele personale ale Clientului în Magazinul Online colectate în numele Operatorului, în măsura în care este necesar pentru a gestiona plata efectuată de Client.
4.3.3. furnizor al sistemului de sondaje - în cazul unui Client care a încheiat un Contract de Vânzare, Operatorul pune datele personale colectate ale Clientului la dispoziția entității selectate care furnizează sistemul de sondaje de opinie, încheiate în Magazinul Online în numele Operatorului în măsura în care este necesar pentru ca, Clientul să-și exprime o opinie folosind sistemul de sondaj de opinie.
4.3.4. furnizori de servicii care furnizează Operatorului soluții tehnice, IT și organizatorice, care să permită Operatorului să desfășoare afaceri, inclusiv Magazinul Online și serviciile electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizori de software pentru rularea Magazinului Online, furnizorul de e-mail și hosting și furnizor de software pentru administrarea companiei și furnizarea de asistență tehnică Administratorului) - Operatorul va pune la dispoziția furnizorului selectat, care acționează în numele acestuia, datele personale colectate ale Clientului numai în cazul și în măsura în care este necesar scopului prelucrării datelor, în conformitate cu această politică de confidențialitate.
4.3.5. furnizori de servicii contabile, juridice și de consultanță care furnizează asistență contabilă, juridică sau de consiliere Operatorului (în special un birou de contabilitate, o firmă de avocatură sau o societate de colectare a datoriilor) - Operatorul va pune datele personale colectate ale Clientului la dispoziția furnizorului selectat, care acționează în numele său, numai în cazul și în măsura necesară în scopul prelucrării datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate.

5. PROFILARE ÎN MAGAZINUL ONLINE

5.1. GDPR cere Operatorului să informeze despre luarea automată a deciziilor, inclusiv despre profilarea menționată la articolul 22 alin. 1 și 4 din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații relevante despre regulile de luare a acestora, precum și despre semnificația și consecințele anticipate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Având în vedere acest lucru, Operatorul oferă informații cu privire la posibila profilare în această secțiune a politicii de confidențialitate.
5.2. Operatorul poate folosi profilarea în Magazinul Online în scopuri de marketing direct, dar deciziile luate pe baza acesteia de către Operator nu privesc încheierea sau refuzul de a încheia un Contract de Vânzare, sau posibilitatea utilizării Serviciilor Electronice din Magazinul Online. Efectul utilizării profilării în Magazinul Online poate fi, de exemplu, acordarea unei reduceri unei persoane, trimiterea unui cod de reducere, reamintirea acestora de achiziții nefinalizate, trimiterea unei propuneri de produs care poate corespunde intereselor sau preferințelor unei persoane sau propunerea de termeni mai buni comparativ cu oferta standard a Magazinului Online. În ciuda profilării, persoana este cea care decide liber dacă va dori să profite de reducerea primită în acest fel, sau de condiții mai bune și să facă o achiziție în Magazinul Online.
5.3. Profilarea în Magazinul Online constă în analizarea sau prognoza automată a comportamentului unei persoane pe Site-ul Magazinului Online, de ex. prin adăugarea unui anumit Produs în coșul de cumpărături, parcurgerea paginii unui anumit Produs din Magazinul Online, sau prin analiza istoricului precedent al achizițiilor efectuate în Magazinul Online. Condiția pentru o astfel de profilare este ca Administratorul să aibă date personale ale unei persoane pentru a le putea trimite, de ex. un cod de reducere.
5.4. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe profilare, și care produce efecte juridice asupra acelei persoane sau o afectează în mod similar în mod semnificativ.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

6.1. Dreptul de acces, rectificare, restricționare, ștergere sau transfer – persoana vizată are dreptul de a solicita de la Operator accesul la datele sale personale, rectificarea, ștergerea („dreptul de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării și are dreptul de a se opune prelucrării și are dreptul de a-și transfera datele. Condițiile detaliate de executare a drepturilor mai sus menționate sunt indicate în articolele 15-21 din GDPR.
6.2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – o persoană ale cărei date sunt prelucrate de către Controlor pe baza consimțământului dat (în baza art. 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) din GDPR), are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării, care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
6.3. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – o persoană ale cărei date sunt prelucrate de către Operator are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în modul și procedura specificate în prevederile GDPR și legea poloneză, în special Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere din Polonia este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
6.4. Dreptul la opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, pe baza situației sale particulare, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera e) (interes public sau sarcini) sau f) (interesul legitim al Operatorului), inclusiv crearea de profiluri în temeiul acestor prevederi. Într-un astfel de caz, Operatorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal decât dacă demonstrează existența unor motive legitime valabile pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau temeiuri pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea pretențiilor.
6.5. Dreptul de a se opune la marketingul direct – în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul în orice moment de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul unui astfel de marketing, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct.
6.6. Pentru a executa drepturile menționate în această secțiune a politicii de confidențialitate, puteți contacta Operatorul trimițând un mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail la adresa Administratorului indicată la începutul politicii de confidențialitate sau folosind formularul de contact disponibil pe site-ul Magazinului online.

7. COOKIE-URI ȘI ANALITICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

7.1. Cookie-urile sunt mici informații text sub formă de fișiere text, trimise de server și stocate pe site-ul web al unui vizitator al Magazinului Online (de exemplu, pe hard disk-ul unui computer, laptop sau pe un card de memorie pentru smartphone - în funcție de dispozitivul pe care vizitatorul folosește magazinul nostru online). Informații detaliate despre cookie-uri, precum și istoricul creării acestora pot fi găsite aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .
7.2. Operatorul poate prelucra datele conținute în cookie-uri atunci când vizitatorii folosesc site-ul Magazinului Online în următoarele scopuri:
7.2.1. identificarea Clientului ca fiind conectat la Magazinul Online și arătarea faptului că este autentificat;
7.2.2.  memorarea produselor adăugate în coșul de cumpărături în vederea plasării unei Comenzi;
7.2.3. memorarea datelor din Formularele de Comandă, sondaje sau detalii de conectare ale Magazinului Online;
7.2.4. adaptarea conținutului paginii Magazinului Online la preferințele individuale ale Clientului (de exemplu, culori, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și optimizarea utilizării site-urilor Magazinului Online;
7.2.5. efectuarea de statistici anonime cu privire la modul de utilizare a site-ului Magazinului Online;
7.2.6. remarketing, adică de a studia caracteristicile comportamentului vizitatorilor Magazinului Online analizându-le în mod anonim activitățile (ex. vizite repetate la anumite pagini, cuvinte cheie etc.) pentru a-și crea profilul și a le oferi reclame adaptate intereselor anticipate, chiar și atunci când vizitează alte site-uri web din rețeaua de publicitate a Google Ireland Ltd. și Facebook Ireland Ltd..
7.3. În mod implicit, majoritatea browserelor web disponibile pe piață acceptă stocarea cookie-urilor. Fiecare are posibilitatea de a specifica condițiile de utilizare a cookie-urilor folosind setările propriului browser web. Aceasta înseamnă că, de exemplu, puteți limita parțial (de exemplu temporar) sau dezactiva complet capacitatea de a salva cookie-uri - în al doilea caz, totuși, acest lucru poate afecta unele funcționalități ale Magazinului Online (de exemplu, este posibil să nu se poată parcurge Calea Comenzii prin Formularul de Comanda din cauza nememorării Produselor în coșul de cumpărături în următorii pași de plasare a Comenzii).
7.4. Setările browserului dumneavoastră de internet cu privire la cookie-uri sunt relevante din momentul consimțământului dumneavoastră până la utilizarea cookie-urilor de către Magazinul nostru online – în conformitate cu reglementările, un astfel de consimțământ poate fi dat și prin setările browserului dumneavoastră de internet. Dacă nu vă dați consimțământul, trebuie să modificați în consecință setările browserului de internet pentru cookie-uri.
7.5. Informații detaliate despre modificarea setărilor pentru cookie-uri și ștergerea acestora în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului dvs. web și în următoarele pagini (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge).
7.6. Operatorul poate utiliza serviciile Google Analytics, Universal Analytics furnizate de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) în Magazinul Online) și Hotjar furnizate de Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Str. Elia Zammit, St Julian's STJ 1000, Malta). Aceste servicii ajută Operatorul să păstreze statistici și să analizeze traficul în Magazinul Online. Datele colectate sunt prelucrate ca parte a serviciilor de mai sus pentru a genera statistici utile în administrarea Magazinului Online și analiza traficului din Magazinul Online. Aceste date sunt agregate. Operatorul utilizează serviciile de mai sus în Magazinul Online, colectează date precum sursele și mediul de obținere a vizitatorilor Magazinului Online și modul în care aceștia se comportă pe Site, informații despre dispozitivele și browserele de pe care vizitează site-ul, IP și domeniul, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese.
7.7. Este posibil ca o persoană să blocheze cu ușurință partajarea informațiilor despre activitatea sa pe site-ul Magazinului online cu Google Analytics – de exemplu, puteți instala un add-on de browser oferit de Google Ireland Ltd. disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.8. Operatorul poate utiliza serviciul Facebook Pixel oferit de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) în Magazinul Online. Acest serviciu îl ajută pe Controlor să măsoare eficacitatea reclamelor și să afle ce fac vizitatorii magazinului online, precum și să le arate anunțuri ajustate. Puteți găsi informații detaliate despre cum funcționează Facebook Pixel la următoarea adresă web: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.9. Puteți gestiona performanța Facebook Pixel setând reclame în contul dvs. pe Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
7.10. Operatorul poate utiliza instrumentele furnizate de EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, Olimpijska 27, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, EU PL952 187 57 34) în Magazinul Online. Aceste servicii ajută Operatorul să automatizeze procesul de servicii pentru clienți în Magazinul Online. Serviciul constă în implementarea unui plugin de chat care permite Clientului să contacteze Vânzătorul în timp real de pe Site-ul Magazinului Online. Pentru mai multe informații despre cum funcționează instrumentele Czater.biz, vă rugăm să vizitați următoarea adresă web: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Magazinul online poate conține link-uri către alte site-uri web. Operatorul vă încurajează să citiți politica de confidențialitate stabilită acolo după ce accesați alte site-uri. Această politică de confidențialitate se aplică numai Magazinului online al Operatorului.

Ați plasați o comandă în numele unei companii înregistrate de UE, astfel încât în ​​magazinul nostru prețurile pentru comanda dvs. sunt afișate fără TVA. După plasarea comenzii, veți primi o factură cu TVA 0% împreună cu bunurile.